Мэдээлэл холбооны үндсэн сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл төсөл