Харилцаа холбооны салбарт мөрдөгдөж буй стандартууд

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар нь “Харилцаа холбооны тухай хууль”-ийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1, 6.1.2 дах хэсэгт заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн стандартчлалын төлөвлөлт, стандарт боловсруулалтад бодлогын чиг баримжаа, мэргэжлийн санал зөвлөмж өгөх, техникийн хороонд гишүүнчлэн санал, шүүмж гаргах, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах зэргээр Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, Стандартчилал, хэмжил зүйн газар зэрэг байгууллагатай хамтран, салбарын стандартчлалд идэвх, оролцоотой ажилладаг.

Монгол улсын стандартчиллын асуудал хариуцсан төрийн байгууллага нь Стандарт хэмжил зүйн газар юм.

Энэ байгууллага нь нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны аюулгүй байдлыг хамгаалах , үндэсний үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд стандартчилал, тохирлын үнэлгээ, техникийн зохицуулалтын үйл ажиллагаагаар дэмжлэг үзүүлэх; нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах бодлогоор дэмжиж, Монгол улсын хэмжлийн тогтолцоо, хэмжлийн нэгжийн үндэсний эталон, хууль эрхийн хэмжил зүйн техникийн чадавхийг нэмэгдүүлж олон улсын түвшинд хүргэх; олон улсын шаардлагад нийцсэн тохирлын үнэлгээний байгууллагын итгэмжлэлийн тогтолцоог бий болгох, эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх; бүтээгдэхүүн үйлчилгээний болон удирдлагын тогтолцоо (ISO 9001, ISO 14000 HACCP)-ны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаагаар худалдаа, үйлчилгээ, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих, тэдэнд зах зээл дээр шударга өрсөлдөх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх; сорьцын баталгааг олон улсын түвшинд хүргэх, үнэт металлын сорьц тогтоох, эрдэнийн чулуу тодорхойлох үйлчилгээг олон улсын стандартын дагуу хийж хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах зэрэг үндсэн чиг үүрэгтэй ажилладаг.

Тус байгууллага нь Стандартчилалын үндэсний зөвлөлтэй ба олон улсын Стандартчилалын байгууллагын 10 техникийн хороо, 23 дэд хороонд идэвхтэй гишүүн, 75 техникийн хороо, 38 дэд хороонд ажиглагч гишүүнээр ажилладаг. /ISO, IRSA, IEC, EAIN, PASC г.м/ Дотооддоо 37 техникийн хороотой бөгөөд Мэдээлэл, харилцаа холбооны техникийн хороо нь 10 гаруй гишүүнтэй Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны дэргэд ажиллаж байна.

Монгол улсын Шадар сайдын 42 дугаар тушаалаар 2013 онд зохион байгуулагдсан  Стандартын улсын үзлэгийн хүрээнд МТШХХГ-аас ажлын хэсэг байгуулж салбарт мөрдөгдөж байгаа 200 гаруй стандартад үзлэг хийж тайлан, дүгнэлт гаргасан. Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2013 оны 02  дугаар сарын 21-ний өдрийн 08  дугаар тогтоол гарч 155 стандартыг дахин шинэчлэхийг холбогдох байгууллага, удирдлагуудад даалгаж, он жил удаж хуучирсан, технологи нь халагдсан, байгууллагын шинжтэй гэх мэт 37 стандартыг хүчингүй болгосон.

Сүүлийн хоёр жилд шинээр болон шинэчлэн баталсан стандартын жагсаалтыг дараах хүснэгтээс, бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://crc.gov.mn/k/1p/1F, http://estandard.gov.mn/index.php сайтаас тус тус үзнэ үү.

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын 2015-2016 онд шинээр болон дахин шинэчлэн батлагдсан стандартуудын жагсаалт

Стандартын нэр Тэмдэглэгээ Эрх зүйн үйлчлэл
2015 онд батлагдсан стандартууд
1 Тоон DRM радио хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих шаардлага MNS 6496: 2015 Сонгон хэрэглэх
2 Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн радио спектр, цахилгаан соронзон зохицлын техникийн ерөнхий шаардлага” үндэсний стандарт MNS 6497: 2015 Сонгон хэрэглэх
3 Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлага MNS 6498: 2015 Сонгон хэрэглэх
4 Хүний биед ойр хэрэглэдэг утасгүй холбооны төхөөрөмжийн нөлөөллөөр үүсэх онцгой шингээлтийн хэмжээг тодорхойлох арга (30МГц-ээс 6 ГГц-ийн давтамжийн цараанд) MNS 6499: 2015 Сонгон хэрэглэх
5 Мэдээллийн технологи. Систем хоорондын теле-холбоо ба мэдээлэл солилцоо. Ойр оронгийн холбоо. Интерфейс ба протокол MNS-ISO/IEC 18092 MNS ISO/IEC 18092: 2015 Сонгон хэрэглэх
6 Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин (3 кГц-ээс 300 ГГц хүртэл) /дахин шинэчилсэн/ MNS 5594:2015 Заавал мөрдөх
7 Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөө аюулгүйн түвшинд нийцэж буй эсэхийн үнэлгээ /дахин шинэчилсэн/ MNS 5148:2015 Сонгон хэрэглэх
8 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 1-р хэсэг: Тойм MNS ISO/IEC TR 29110-1:2015 Сонгон хэрэглэх
9 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 2-р хэсэг: Ерөнхий бүтэц ба системчлэл MNS ISO/IEC 29110-2:2015 Сонгон хэрэглэх
10 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 3-р хэсэг: Үнэлгээний заавар MNS ISO/IEC TR 29110-3:2015 Сонгон хэрэглэх
11 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 4-р хэсэг: Горимын тодорхойлолт: Ерөнхий горимын бүлэг MNS ISO/IEC 29110-4-1:2015 Сонгон хэрэглэх
12 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 5-1-2-р хэсэг: Менежмент болон инженер-члэлийн тодорхойлолт: Ерөнхий горимын бүлэг MNS ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2015 Сонгон хэрэглэх
13 Шуудан холбоо. Нэр томьёо /дахин шинэчилсэн/ MNS 0515:2015 Сонгон хэрэглэх
14 Өргөн зурвасын утасгүй хандалтын төхөөөрөмжийн техникийн шаардлага MNS 6527:2015 Сонгон хэрэглэх
15 Дата төвийн цахилгаан холбооны дэд бүтэц MNS 6528:2015 Сонгон хэрэглэх
16 Шилэн кабелийг шалгах аргачлал MNS 6544:2015 Сонгон хэрэглэх
17 Богино зайн утасгүй төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага, сорилтын арга MNS 6545:2015 Сонгон хэрэглэх
2016 онд батлагдсан стандартууд
1 Хүнд нөлөөлж байгаа радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хэмжилт ба тооцоо (100кГц-300ГГц хүртэл) MNS 6574:2016 Сонгон хэрэглэх
2 Тоон телевизийн студи. 2-р хэсэг: Тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага /дахин шинэчилсэн/ MNS 5592-2 : 2016 Сонгон хэрэглэх
3 Харилцаа холбооны цамхаг байгуулахад тавих ерөнхий шаардлага /дахин шинэчилсэн/ MNS 5884 : 2016 Сонгон хэрэглэх
4 Нэгдсэн хаягжуулалт.  Хаягийн бичвэрт тавих шаардлага MNS 6275 : 2016 Сонгон хэрэглэх
5 Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага MNS 6581:2016 Сонгон хэрэглэх
6 Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага MNS 6580:2016 Сонгон хэрэглэх
7 Радиогийн студи. 2-р хэсэг: Тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага /дахин шинэчилсэн/ MNS 5591-2:2016 Сонгон хэрэглэх
8 Өргөн нэвтрүүлэгт насны ангилал тогтоох, таних тэмдэг ашиглах шаардлага MNS 6587:2016 Заавал мөрдөх
9 Мэдээлэл холбооны суурин сүлжээний сувагчлалын хоолойд уян нийлэг дэд сувагчлал суурилуулах ерөнхий шаардлага MNS 6588:2016 Сонгон хэрэглэх
10 Мэдээлэл холбооны суурин сүлжээнд шилэн кабелийн бичил хоолойн сувагчлал суурилуулах ерөнхий шаардлага MNS 6589:2016 Сонгон хэрэглэх
11 Радио холбооны антенн, фидерийн байгууламжинд ажиллах аюулгүй ажиллагааны шаардлага MNS 6590:2016 Сонгон хэрэглэх
12 LTE, LTE-А хөдөлгөөнт холбооны системийн бааз

станц ба дахин дамжуулах станцын тоног

төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

MNS 6611 :2016 Сонгон хэрэглэх
13 Таних карт – Интеграл схемтэй зайнаас унших карт. Богино зайнаас уншигддаг карт – 1-р хэсэг: Физик шинж чанар MNS ISO/IEC 14443-1 : 2016 Сонгон хэрэглэх
14 Таних карт – Интеграл схемтэй зайнаас унших карт. Богино зайнаас уншигддаг карт – 2-р хэсэг: Радио давтамжийн чадал болон дохионы интерфейс MNS ISO/IEC 14443-2 : 2016 Сонгон хэрэглэх
15 Таних карт – Интеграл схемтэй зайнаас унших карт. Богино зайнаас уншигддаг карт – 3-р хэсэг: Ажиллагааг эхлүүлэх болон давхцлаас сэргийлэх MNS ISO/IEC 14443-3 : 2016 Сонгон хэрэглэх
16 Таних карт – Интеграл схемтэй зайнаас унших карт. Богино зайнаас уншигддаг карт – 4-р хэсэг: Дамжууллын протокол MNS ISO/IEC 14443-4 : 2016 Сонгон хэрэглэх
17 Үүрэн холбооны бааз станцуудын давтамж, орон зайн тусгаарлалт, илүүдэл цацаргалтын хэмжээ, хэмжих арга MNS 6605 : 2016 Сонгон хэрэглэх
18 Мэдээллийн технологийн суурь мэдлэгийн шалгуур MNS 6606 : 2016 Сонгон хэрэглэх
19 Өргөн нэвтрүүлгийн үгэн болон урсдаг мэдээллийн форматад тавих шаардлага MNS 6607 : 2016 Сонгон хэрэглэх
20 Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн

байгууламжид холбооны кабель шугамыг

суурилуулах ерөнхий шаардлага

MNS 6597 : 2016 Сонгон хэрэглэх
Стандартын тэмдэглэгээ Үндэсний  стандартын нэр /Монголоор/ Үндэсний  стандартын нэр /Англиар/ Үндэсний  стандартын  зорилго, хамрах хүрээ Хуудасны тоо
1 MNS 1547: 1972 Холбооны шугаманд бий болдог өндөр хүчдэл, гүйдлээс утсан харилцааны тоног төхөөрөмжийг хамгаалах дүрэм ба бүдүүвч. Safety rule and scheme of protection telephone lines against high voltage and current struck in cables Холбооны шугамд 600В хүртэл хүчдэлтэй цахилгаан шугам хүрсэн буюу нөлөөлснөөс түүнчлэн аянгын үед бий болдог аюултай хүчдэл, гүйдлээс хот хоорондын телецон, телеграф, хот сум, суурин гаүрын болон төмөр замын телефон, телеграфын станц, шугамын төхөөрөмжүүдийг хамгаалахад хамаарагдана. Энэ стандарт нь газардуулгын хүрээний дотор байрлаж байгаа холбооны төхөөрөмжүүд буюу шугам нь өндөр хүчдэл дамжуулахад зориулагдсан эрчим хүчний системийн утсан харилцааны төхөөрөмжүүдэд хэрэглэгдэхгүй. 17
2 MNS 1548 : 1972 Холбооны шугамд бий болдог өндөр хүчдэл, гүйдлээс утсан харилцааны тоног төхөөрөмжийг хамгаалах дүрэм ба бүдүүвч220 кв, түүнээс бага хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн барилга байгууламжийг аянгаас хамгаалах дүрэм ба бүдүүвч. Electronic devices with capacity of 200 kW and less, safety rule and scheme for protection their premises against thunder 220В хүртэл хүчдэлтэй цахилгааны тоног төхөөрөмжүүд, тэдгээрийн барилга байгууламжийг аянганаас хамгаалалахад хамаарна. 42
3 MNS 1746 : 1977 Радио станцыг цахилгаан бүдүүвчид томъёолон тэмдэглэх. Representation of radio station on the electric scheme Аж үйлдвэрийн бүх салбарт хамаарах бөгөөд радиостанцын цахилгаан бүдүүвчинд гар болон автоматаар томъёолсон тэмдэглэл хийхийг  тогтооно. 7
4 MNS 1748 : 1980 Телефон аппарат хэрэгслийн элементүүдийг цахилгаан бүдүүвчид тэмдэглэх. Representation of telephone devices on the electric scheme Аж үйлдвэрийн болон барилгын бүх салбарын эдлэхүүний, гар буюу автомат аргаар гүйцэтгэж байгаа бүдүүвчид хамаарах ба телефон аппарат хэрэгслийн элементүүдийн таних тэмдэглэгээг тогтооно. 6
 

5

MNS 1814 : 1979 Антенийг цахилгаан бүдүүвчид тэмдэглэх. Representation of antenna on the electric scheme Аж үйлдвэрийн болон барилгын бүх салбарын эдлэхүүний, гар буюу автомат аргаар гүйцэтгэж байгаа бүдүүвчид хамаарах ба бүх төрлийн антенны таних тэмдэглэгээг тогтооно. 13
6 MNS 1864 : 1979 Хэт өндөр үелзлэлийн шугам ба түүний элементүүдийг цахилгаан бүдүүвчид тэмдэглэх. Representation of ultra high frequency line/cable and their elements on the electric scheme Аж үйлдвэрийн болон барилгын бүх салбарын эдлэхүүний, гар буюу автомат аргаар гүйцэтгэж байгаа бүдүүвчид хамаарах ба хэт өндөр үелзлийн шугам ба түүний элементийн  таних тэмдэглэгээг тогтооно. 20
7 MNS 1898 : 1979 Ахуйн радио цахим хэрэгсэл. Найдваршлын үзүүлэлт турших арга. Radio electronic devices for household purposes. Reliability test methods Ахуйн радио цахим хэрэгслийн найдваршлын үзүүлэлтийн төрлүүд болон найдваршлыг батлах тугшилтын аргуудыг тогтооно. 15
8 MNS 2124 : 1979 Телефон аппартыг цахилгаан бүдүүвчид тэмдэглэх Representation of devices on the electric scheme Аж үйлдвэр, барилгын бүх салбарт гар буюу автомат аргаар гүйцэтгэж байгаа бүдүүвчид хамаарах ба телефон аппаратын таних тэмдэглэгээг  тогтооно. 4
9 MNS 2196 : 1979 Лазер, мазер, квантан өсгөгч ба генераторыг цахилгаан бүдүүвчид тэмдэглэх Representation laser, maser, quantum amplifier and generator on the electric scheme Аж үйлдвэрийн болон барилгын бүх салбарын эдлэхүүний, гар буюу автомат аргаар гүйцэтгэж байгаа бүдүүвчид хамаарах ба квантан өсгөгч, генераторын  таних тэмдэглэгээг тогтооно. 6
10 MNS 2197 : 1980 Цахилгаан-механик төхөөрөмжийн хүртэх хэсгийг цахилгаан бүдүүвчид тэмдэглэх Representation of accessible parts of electro mechanic devices on the electric scheme Аж үйлдвэр, барилгын бүх салбарт гараар буюу автомат аргаар гүйцэтгэх бүдүүвчид хамаарах ба цахилгаан механик төхөөрөмжийн хүртэх хэсгийн томъёолсон тэмдэглэгээг зурах журмыг тогтооно. 8
11 MNS 2198:1979 Цахилгаан акустикийн хэрэгслийг цахилгаан бүдүүвчид тэмдэглэх. Representation of electro acoustic appliances on the electric scheme Аж үйлдвэрийн болон барилгын бүх салбарын эдлэхүүний, гараар буюу автомат аргаар гүйцэтгэж байгаа бүдүүвчид хамаарах ба цахилгаан акустикийн хэрэгслийн  таних тэмдэглэгээг тогтооно. 10
12 MNS 2199:1979 Цахилгаан химийн болон цахилгаан дулааны үүсгэгчийг цахилгаан бүдүүвчид тэмдэглэх Representation of electrochemical and electroheat  generator on the electric scheme Аж үйлдвэр ба барилгын бүх салбарт хэрэглэгдэж байгаа цахилгаан хиймийн болон дулаан үүсгэгчүүдийн цахилгаан бүдүүвчид гараар буюу автомат аргаар тэмдэглэх журмыг тогтооно. 4
13 MNS 2789 : 1979 Цагаан толгойн үсэг-тоо хэвлэх аргаар гүйцэтгэх тэмдэглэгээг цахилгаан бүдүүвчид тэмдэглэх. Representation of notification in a way to print letters and digits on the electric scheme Цагаан толгойн үсэг-тоо хэвлэх аргаар гүйцэтгэх тэмдэглэгээг цахилгаан бүдүүвчид тэмдэглэх арга, тэмдэглэгээг тогтооно. 12
14 MNS 2790 : 1979 Үйлдвэрийн цахилгаан дулааны төхөөрөмжийг цахилгаан бүдүүвчид тэмдэглэх Representation of  industrial electro- heating devices on the electric scheme Аж үйлдвэрийн болон барилгын бүх салбарт хамаарагдах үйлдвэрийн цахилгаан дулааны тоног төхөөрөмжийг цахилгаан бүдүүвчид тэмдэглэх журмыг тогтооно. 11
15 MNS 2804 : 1979 Хагас дамжуулагч хэрэгслийг цахилгаан бүдүүвчид тэмдэглэх Representation of semiconductor appliances on the electric scheme Аж үйлдвэрийн болон барилгын бүх салбарын эдлэхүүний, гар болон  автомат аргаар гүйцэтгэж байгаа бүдүүвчид хамаарах ба хагас дамжуулагч хэрэгслийн таних тэмдэглэгээг тогтооно. 18
16 MNS 2805 : 1979 Конденсаторыг цахилгаан бүдүүвчид тэмдэглэх Representation of capacitor on the electric scheme Аж үйлдвэрийн болон барилгын бүх салбарын эдлэхүүний, гар болон  автомат аргаар гүйцэтгэж байгаа бүдүүвчид хамаарах ба конденсаторын таних тэмдэглэгээг тогтооно. 5
17 MNS 2806 : 1979 Телефоны холбох системийг цахилгаан бүдүүвчид тэмдэглэх. Representation of connecting system on the electric scheme Аж үйлдвэрийн болон барилгын бүх салбарын эдлэхүүний, гар болон  автомат аргаар гүйцэтгэж байгаа бүдүүвчид хамаарах ба телефоны холбох системийн таних тэмдэглэгээг тогтооно. 6
18 MNS 2807 : 1979 Телефон залгуур, залгах станцыг цахилгаан бүдүүвчид тэмдэглэх Representation of telephone plug and switching station on the electric scheme Аж үйлдвэрийн болон барилгын бүх салбарын эдлэхүүний гар болон  автомат аргаар гүйцэтгэж байгаа бүдүүвчид хамаарах ба телефон залгуур, залгах станцын таних тэмдэглэгээг тогтооно. 5
19 MNS 2808 : 1979 Цахилгаан вакуумын хэрэгслийг цахилгаан хэрэгсэлд тэмдэглэх Representation of electric vacuum appliances on the electric scheme Аж үйлдвэрийн болон барилгын бүх салбарын эдлэхүүний гар болон  автомат аргаар гүйцэтгэж байгаа бүдүүвчид хамаарах ба цахилгаан вакумын хэрэгслийн таних тэмдэглэгээг тогтооно. 40
20 MNS 2911 : 1980 Цахилгаан ороомогтой эдлэхүүний зургийг үйлдэх журам Drawing principle of products with electric coil Улс ардын аж ахуйн бүх салбарт цахилгаан ороомогтой эдлэхүүний ажлын зургийг үйлдэх журмыг тогтооно. 5
21 MNS 2978 : 1980 Холбооны агаарын шугамын модон хөндлөвч Wooden bench for outside plant and air cables/lines Холбооны агаарын шугамын утсыг өлгөх модон хөндлөвчид хамаарч, түүний хэмжээсүүдийг тогтооно. 7
22 MNS 3163 : 1981 Дохионы техникийг цахилгаан бүдүүвчид тэмдэглэх. Representation of signalization technique on the electric scheme Аж үйлдвэр, барилгын бүх салбарын эдлэхүүний гар буюу автомат аргаар гүйцэтгэх  бүдүүвчид хамаарах ба  дохиоллын техник хэрэгслийн график тэмдэглэгээг тогтооно. 9
23 MNS 3336 : 1982 Эрчим хүчний үндсэн төхөөрөмж дамжуулагч хоолойнуудыг цахилгаан бүдүүвчид тэмдэглэх. Representation of main energy equipment and transmission tubes on the electric scheme Аж үйлдвэр, барилгын бүх салбарын эдлэхүүний гар буюу автомат аргаар хийгдэж байгаа бүдүүвчид хамаарах ба эрчим хүчний үндсэн тоног төхөөрөмж, зуух, реактор, турбин, дамжуулагчийн томъёолсон тэмдэглэгээг тогтооно. 6
24 MNS 3367: 1982 Шугаманд үүсч болох аюултай хүчдэл, гүйдлээс утсан харилцааны төхөөрөмжийг хамгаалах схем Safety scheme for protection telecommunication equipment from hazardous voltage and currents struck in cables/ lines Радиожуулалтын сүлжээний шугам, хэрэглэгчийн барилга байгууламж, станцын оруулгын төхөөрөмжид хамаарах ба радиожуулалтын сүлжээнд аянга ниргэх, хадио сүлжээ 600 В хүртэлх хүчдэл бүхий цахилгаан шугамтай шүргэлцэх үед шугамд үүсч болох аюултхй хүчдэл, гүйдлээс радиожуулалтын бүлжээний тоног төхөөрөмж ба хэрэглэгчийг хамгаалахад авар арга хэмжээ болон түүнийг гүйцэтгэх схемийг тогтооно. 17
25 MNS 3635 : 1983 Өгөгдөл нэвтрүүлэх. Нэр томъёо, тодорхойлолт. Data transmission. Terms and definition Өгөгдөл нэвтрүүлэх талаар шинжлэх ухаан техник, үйлдвэрлэлд хэрэглэгдэх нэр томъёо ба үндсэн ойлголтын тодорхойлолтыг тогтооно. 40
26 MNS 3733 : 1984 Цахилгаан холбооны төхөөрөмж. Тэжээлийн хүчдэл ба хэмжих арга. Telecommunications equipment, feeder voltage and test methods Техникийн даалгаврын боловсруулалт нь 1985 оноос хойш батлагдсан цахилгаан холбооны суурин төхөөрөмжид хамаарах бөгөөд түүний оролт дахь тогтмол болон хувьсах хүчдэлийн хэмжээ эдгээр хүчдэлийг хэмжих аргыг тогтооно. 8
27 MNS 3757-14 : 1984 Холбоо ба дохиолол. Ажлын зураг Working drawings for communications and signalization. Улс ардын аж ахуйн бүх салбарын барилга, байгууламжийн дохиоллын ажлын зургийг гүйцэтгэх дүрэм, бүрэлдэхүүнийг тогтооно. 20
28 MNS 3964 : 1987 Утсан холбооны төхөөрөмж, түүн дээр ажиллагсдыг цахилгаан соронзон орны нөлөөллөөс хамгаалах хэмжилтийн арга. Method of measurement for protection telecommunications equipment and operational staff against electro-magnetic effects Утсан холбооны төхөөрөмж, түүн дээр ажиллагсдыг цахилгаан соронзон орны нөлөөллөөс хамгаалах хэмжилтийн аргыг тогтооно. 28
29 MNS 3966 : 1987 Холбооны төмөр бетон угсармал худаг Reinforced concrete precast well of communications. Холбооны төмөр бетон угсармал худгийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээж авах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна. 5
30 MNS 4026 : 1987 Утсан холбооны төхөөрөмж, түүн дээр ажиллагсдыг атмосферийн цэнэгжилтээс хамгаалах арга. Safety methods to protect telecommunications equipment and operational staff against atmosphere ionization Утсан холбооны төхөөрөмж, түүн дээр ажиллагсдыг атмосферийн цэнэгжилтээс хамгаалах арга, хэрэгслийг сонгох үндсэн чиглэлийг тогтооно.

Төмөр замын дохиолол-хамгаалалтын болон эрчим хүчний системийн утсан холбооны төхөөрөмжид үл хамаарна.

7
31 MNS 4028 : 1987 Дундаж багтаамжийн радио релейн шугам хэмжигдэхүүн. Техникийн шаардлага. Хэмжилтийн арга, тээвэрлэх. 83
32 MNS 3963-95 Шуудангийн дугтуй тэмдэглэгээ ба хэмжээ Correspondence envelopes. Designation and sizes. Technical requirment Энэ стандарт нь шуудангийн үйлчилгээнд ашиглаж байгаа бичиг, захидлын дугтуйг үйлдвэрлэх, хаяглах, шалгаж хүлээн авах, боох, тээвэрлэх, хадгалахад хамаарна. 7
33 MNS 4250-95 Шуудангийн дугтуй, нэр томъёо, ангилалт, хэмжилт Correspondence envelopes. Terms. Classification. Dimension Энэ стандарт нь шуудангийн болон зориулалтын бусад цаасан дугтуйны нэр томъёо, ангилал, хэмжилтийг тодорхойлоход хамаарна. 10
34 MNS 4534 : 1997 Үйлдвэрийн радио садаа. Зөвшөөрөх норм. Хэмжих аргачлал Man-made noise. Limit and measuring method Цахилгаан хөдөлгүүр бүхий гэр ахуйн хэрэгслүүд , дотоод шаталтат хөдөлгүүр бүхий хөдөлгөөнт, зөөврийн болон суурин төхөөрөмжүүд (ачааны болон хөнгөн тэргүүд, автобус, мотоцикл, цахилгаан хөрөө, моторт завь, зүлэг тайрагч)  үйлдвэр, эрдэм шинжилгээ, эмнэлэгийн болон гэр ахуйн зориулалттай  өндөр давтамжийн төхөөрөмжүүдэд хамаарах бөгөөд тудгээрээс үүсэх радио садааны норм ба хэмжих аргачлалыг тогтооно.

Мэдээлэл дамжуулах зориулалттай радио холбооны төхөөрөмжүүд, мэс заслын тоног төхөөрөмж болон эмнэлэгийн, сургалтын, хэмжүүрийн зориулалттай өндөр давтамжийн генераторуудад хамаарахгүй.

5
35 MNS 2361 : 1997 Дамжуулан нэвтрүүлэх радио зангилааны станц болон утсан холбооны суурин төхөөрөмжийн газардуулга эсэргүүцлийн хэмжээ Grounding and resistance of fixed equipment for radio broadcasting station and wire communication Дамжуулан нэвтрүүлэх радио зангилааны станц болон утсан холбооны суурин станцын шугамын байгууламжийн доор дурдсан зүйл, хэрэгслүүдийг газардуулахад зориулсан газардуулах байгууламжид хамаарагдана. Үүнд:

А. Тэжээлийн цахилгаан төхөөрөмжийн туйлууд

Б. Тоног төхөөрөмжийн металл хийцүүд, кабелийн экран болон бүрээс

В. Кабелийн болон хэрэглэлийн экран, станцыг дотоод ионтажийн утсууд

С. Хамгаалалтын схемийн элементүүд, цэнэг сарниулагчид

Д. Аянга зайлуулагчид

18
36 MNS 4907 : 2000 Алсын холбоо. Дуу, дүрс бичлэгийн техник. Кабелийн телевиз Telecommunications. Audio and video engineering. Cable Television Кабелийн телевизийн ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтүүд, тэдгээрийн тодорхойлох аргыг тогтооно. Коаксиаль болон шилэн кабелиар нэвтрүүлгийг түгээж буй системд энэ стандарт хамаарна. Радио долгионоор телевизийн нэвтрүүлэг түгээж буй системд энэ стандартын 5-р зүйлийн шаардлага хамаарна. 6
37 MNS 4908 : 2000 Техникийн зураг. Телефон сүлжээний зургийн тэмдэглэгээ, түүний хэмжээ Technical drawings.  Legend and size of the telephone network Телефон сүлжээний зургийн тэмдэглэгээ, тэмдэглэгээний хэмжээг тогтооно.

 

11
38 MNS 4909 : 2000 Алсын холбоо. Дуу дүрс бичлэгийн техник. Давтамжийн модуляцтай хэт богино долгионы нэвтрүүлэгч. Техникийн шаардлага Telecommunications. audio and video engineering FM (Frequency Modulation) transmitter at VHF (Very High Frequency). Technical requirements Давтамжийн модуляцтай хэт богино долгионы нэвтрүүлэгчийн үндсэн үзүүлэлтийн техникийн шаардлагыг тодорхойлох, хэмжих аргад хамаарна. Хэт богино долгионы цараанд (87.5 МГц-108 МГц) давтамжийн модуляцтай радио өргөн нэвтрүүлгийг дамжуулахад энэхүү стандартыг мөрдөнө. 9
39 MNS 4910 : 2000 Алсын холбоо. Дуу дүрс бичлэгийн техник. Телевизийн дамжуулах станц. Техникийн шаардлага Telecommunications. Audio and video engineering. TV transmitions station. Technical requirements Энэ стандартаар телевизийн нэвтрүүлэх станц болон дүрс, дууны сувгийн үндсэн үзүүлэлтүүдэд тавих техникийн шаардлага, давтамжийн хуваарилалт, дүрсийн сувгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг хэмжих шаардлагыг тогтооно. 7
40 MNS 4911 : 2000 Алсын холбоо. Дуу дүрс бичлэгийн техник. Нийтийн хэрэглээний телефон сүлжээний аналог хэрэглэгчийн модульд холбогдох төгсгөлийн төхөөрөмжид тавих. Техникийн ерөнхий шаардлага Telecommunications. Audio and video engineering. General technical requirements for equipment connected an analogue subscriber interface in the Public Switched Telephone Network Нийтийн хэрэглээний телефон сүлжээний аналог хэрэглэгчийн модульд холбогдох төгсгөлийн төхөөрөмжийн тодорхойлолт, төрөл, төлөв, шалгалтын цэгүүд, тогтмол гүйдлийн хэлхээн дэх үзүүлэлтүүд, дуудлагын хэлхээний үзүүлэлтүүд, төгмгөлийн төхөөрөмжийн дамжуулалтын үзүүлэлтүүд, шуугианы төшшин, дуудлагын үйлдлүүд ба холболтод тавих техникийн шаардлагыг тогтооно. 18
41 MNS IEC 908 : 2000 Компакт диск. Үзүүлэлт ба хэмжээс 5
42 MNS 4922-2001 Шуудангийн багц Postal bag Энэ стандртаар дотоод, гадаадад хэвлэл, шуудангийн материалыг технологийн дагуу тээвэрлэн  хүргэх зориулалтын богцны хэлбэр, хэмжээ, техникийн болон түүнийг шалгаж хүлээн авах, баглах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. 5
43 MNS 5015:2001 Телефон сүлжээний кабель. Техникийн ерөнхий шаардлага Cable of telecommunications network. General technical reguirements Цахилгаан холбооны сүлжээнд  мэдээллийг чанартай дамжуулалахд зориулсан кабелийн техникийн ерөнхий шаардлагыг тогтооно. 10
44 MNS 5016:2001 Телефон сүлжээний кабелийн худаг. Техникийн ерөнхий шаардлага Manhole for telecommunication  network. General technical reguirements Тус улсын нутаг дэвсгэрт байгаа хот суурин газрын телефон сүлжээнд хэрэглэх холбооны худаг, түүний төрөл, тэдгээрт тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно. 13
45 MNS 5017:2001 Телефон сүлжээний сувагчлалд зориулсан хуванцар яндан. Техникийн ерөнхий шаардлага Communication cable conduit-PVC (PolyVinilClorid) pipe. General technical reguirements Телефон сүлжээг газар доогуур суурилуулан зохион байгуулж, холбооны кабелийг  сүвлэх зориулалт бүхий хуванцар яндангийн техникийн ерөнхий шаардлагыг тогтооно. 6
46 MNS 5111: 2002 Шуудангийн хайрцаг Posting box Энэ стандартаар Монгол улсын хэмжээнд захидал цуглуулах зориулалтын шуудангийн хайрцагны төрөл, техникийн шаардлага, тэдгээрийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, байрлуулахад тавих шаардлагыг тогтооно. 5
47 MNS 5112:2002 Шуудангийн салбарын хайрцаг Post office box Энэ стандартаар Монгол улсын нутаг дэвсгэрт шуудангийн хаягаар тарааж буй хэвлэл, шуудангийн зүйлсийг технологийн дагуу ялган хуваарилаж тараахад зориулсан шуудангийн албарын хайрцгийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, дугаарлах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. 5
48 MNS  5207 : 2002 Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага Installation of optical fibre cables. Technical requirement Монгол улсын нутаг дэвсгэрт шилэн кабель суурилуулахад болон өргөтгөх, засвар үйлчилгээ хийхэд энэхүү стандартыг мөрдлөг болгоно.

Энэхүү стандарт нь Монгол улсын хэмжээнд шилэн кабелийг суурилуулах, шилэн кабелийн сүлжээ байгуулахад зайлшгүй дагаж мөрдөх аюулгүй ажиллагаа болон техник, технологийн шаардлагуудыг тодорхойлоно.

15
49 MNS 5208 : 2002 Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн систем.

Tехникийн шаардлага

Digital television broadcasting system. Technical requirement Энэхүү стандарт нь хиймэл дагуулын суурин холбооны (FSS-Fixed Satellite Service) болон өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний (BSS-Broadcast Satellite Service) давтамжийн зурваст телевизийн болон радиогийн программ, өгөгдлийг хиймэл дагуулаар дамжуулахад зориулагдсан тоон өргөн нэвтрүүлгийн системийн модуляци, сувгийн кодлолыг тодорхойлж өгнө.

Энэ стандарт нь тоон хүлээн авагчаар телевизийн нэвтрүүлгийг шууд хүлээн авах систем ба кабелийн телевизийн станцад шууд хамаарна.

Энэхүү стандартын зорилго нь телевизийн нэвтрүүлэг, радиогийн программ, өндөр хурдтай өгөгдлийг тоон дохионд хувиргаж нягтруулан сансрын хиймэл дагуулын хэсэгт тоон зөөгч гаргахаас эхлэн хиймэл дагуулаас дамжуулсан дохиог тоон хүлээн авагчаар хүлээн авах хүртэлх бүх сүлжээний хэвийн үйл ажиллагааг хангах нэвтрүүлгийг чанарын өндөр түвшинд нэвтрүүлэхэд оршино.

10
50 MNS 5209 :  2002 Тоон үүрэн телефон холбооны сүлжээний дэд станц болон төгсгөлийн төхөөрөмж. Техникийн ерөнхий шаардлага Base station and terminal equipment of digital cellular network. General technical requirements Энэ стандарт нь Тоон үүрэн холбооны сүлжээ (ТҮХС)-ний дэд станц болон төгсгөлийн төхөөрөмжүүдийн техникийн үзүүлэлтэд тавих шаардлага, тэдгээрийг хэмжих аргачлалд хамаарна. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр хэт өндөр давтамжийн (806 МГц-ээс 2.3 ГГц хүртэл) GSM ба CDMA 800 системийн үүрэн холбооны тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглан үүрэн болоод суурин холбооны үйлчилгээ эрхлэхэд энэхүү стандартыг мөрдлөг болгоно.

Энэ стандартын зорилго нь тоон үүрэн телефон холбооны сүлжээний дэд станц болон төгсгөлийн төхөөрөмжүүдийн техникийн үндсэн шаардлагуудыг тодорхойлж Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт мөрдөхөд оршино.

16
51 MNS 5241-7:2002 Харилцаа холбооны сүлжээний дохиоллын систем.

7-р хэсэг. Дохиоллын систем-7 ба шугамын дохиолол. Ерөнхий шаардлага

Signalling systems of Communications Network.

Common Signalling System No.7 and Line signalling.

Generel requirements

Харилцаа холбооны сүлжээнд хэрэглэдэг дохиоллын тоон  систем-7 болон  шугамын дохиоллын системд тавих үндсэн шаардлага, шалгуур болон мэдээний код,  бүтцийг  боловсруулахад энэ стандартын зорилго оршино. Энэ стандарт нь харилцаа холбооны сүлжээн дэх улс, хот хооронд, хотын автомат тоон телефон станцуудын хооронд ашиглах дохиоллын тоон  системийн техникийн шаардлага, удирдлага болон мэдээллийн дохионы кодын бүтцийг тодорхойлоход хамаарна. 15
52 MNS 5276 : 2003 Холбооны кабелийн суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага General requirements for installation of telecommunication cable Энэхүү стандартаар холбооны кабелийн сүлжээ байгуулах болон кабелийг суурилуулахад тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооно. 4
53 MNS 5277 : 2003 Кабелийг залгах, муфтлах. Ерөнхий  шаардлага General requirements for duct cable splicing and enclosures Энэхүү улсын стандарт нь холбооны кабелийг залгах, муфтлахад тавих ерөнхий шаардлагыг тодорхойлно. 2
54 MNS 5278 : 2003 Шилэн  кабелийг залгах, муфтлах. Ерөнхий  шаардлага General requirements for duct  fiber optic cable splicing and enclosures Энэхүү стандартаар холбооны шилэн кабелийг залгах, муфтлахад тавих ерөнхий  шаардлагыг тогтооно. 4
55 MNS 5279 : 2003 1200,  2000 хосын багтаамжтай хуваарилах шүүгээ, 100, 200 хосын төгсгөлийн блок суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага Installation of Cross Connection Cabinet with capacity 1200, 2000 pairs and terminal block of 100 and 200 pairs.  General requirements Энэ стандарт нь холбооны кабелийн 1200,  2000 хосын багтаамжтай хуваарилах шүүгээ,  100, 200 хосын төгсгөлийн блокын суурилуулалтад тавих ерөнхий шаардлагыг тодорхойлно. 4
56 MNS 5280 : 2003 Салбар кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмжийн суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага Installation of secondary cable terminal block.

General requirements

Энэ стандарт нь холбооны салбар кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж, хэрэглэгчийн оруулга хийх ерөнхий шаардлагыг тодорхойлно. 2
57 MNS 5281 : 2003 Кабелийн цахилгааны үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага Electric characteristics of cable.  General requirements Телефоны кабелийн суурилуулалт, ашиглалт, өргөтгөх, засвар үйлчилгээ хийх явцад цахилгааны үзүүлэлтийн хэмжил хийхэд энэхүү стандартыг мөрдөнө. 4
58 MNS 5319 : 2003 Хажуугийн цацаргалтын хэмжээ, хэмжих арга Limits of spurious emissions and method of measurement Энэхүү стандартыг радио давтамж ашиглагч хуулийн этгээдийн радио мэдээлэл дамжуулалтын болон цахилгаан холбооны радио сүлжээний зохицуулалт, хяналтын хүрээнд радио давтамжийн хажуугийн цацаргалтын  хязгаарлалтууд, түүнийг хэмжих аргачлал,  зөвшөөрөгдөх түвшинг тогтооно. 3
59 MNS 5283 : 2003 Гудамж, талбайн нэр, дугаарын самбар, түүнийг байрлуулахад тавих ерөнхий шаардлага Name and number board of the street, square and general requirements to its installation. Энэ стандартын зорилго нь суурин газрын гудамж, талбайн нэрийн болон барилга, гудамж, орцны дугаарын самбарыг бичиж,  байрлуулах нэгдсэн аргачлалаар хангахад оршино.

Энэхүү стандартаар суурин газрын гудамж, талбайн нэр, барилга, хашаа, орцны дугаарын самбарыг үйлдвэрлэх,  байрлуулах, тээвэрлэхэд  тавих шаардлагыг тогтооно.

8
60 MNS 5315-1 : 2003 E10  тоон станцын өгөгдлийн зохицуулалт хийх арга зүйн удирдамж Guide to data administration of the exchange E 10 Энэхүү стандарт нь Е10 тоон  станцын  хэрэглэгчийн болон холболтын программ хангамжын тогтмол бус өгөгдлийн санд зохицуулалт хийх аргачлалыг тогтооно. 37
61 MNS 5315-2 : 2003 Е 10 тоон станцын гэмтлийг оношлох, засварлах арга зүйн удирдамж Guide to the fault clearance of the exchange E10 Энэхүү стандарт нь Е10 тоон станцын гэмтлийг оношлох, гэмтлийг засварлах аргачлалыг тогтооно. 24
62 MNS 5315-3 : 2003 Е10 тоон станцын ачааллын хэмжилт, дүн шинжилгээ Load and traffic observations and measurements of the exchange E 10 Энэхүү стандарт нь E10   тоон станцын ачааллын хэмжилтийг хийх болон хэмжилтийн дүнд дүн шинжилгээ хийх аргачлалыг тодорхойлно. 48
63 MNS 5315-4 : 2003 Е10 тоон станцын урьдчилсан  хэмжилт Preventive operation and maintenance task of exchange E10 Энэхүү стандарт нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт ажиллаж байгаа Е10 тоон станцад урьдчилан сэргийлэх хэмжилт хийх аргачлалыг тогтооно. 18
64 MNS 5316-1 : 2003 EWSD тоон станцын өгөгдлийн зохицуулалт хийх арга зүйн удирдамж Guide to the data administration of the exchange EWSD Энэхүү стандартын зорилго нь: EWSD  тоон телефон станцын хэрэглэгчийн болон холболт удирдлагын хэсэг, бусад нэмэлт  төхөөрөмжүүдэд хийгдэх өгөгдлийн   зохицуулалтыг хийх,  тухайн станцын болон сүлжээний ашиглалтын чанарыг тодорхойлох аргачлалыг тогтоож, сүлжээнд холбогдсон тоон телефон станцуудын ажиллагааны чанарыг сайжруулж амжилттай холболтыг нэмэгдүүлэхэд оршино 29
65 MNS 5316-2 : 2003 EWSD станцын гэмтлийг оношлох, засварлах арга зүйн удирдамж Guide to  fault clearance and maintenance of the exchange EWSD Энэхүү стандарт нь EWSD маркийн тоон телефон станцад гарсан гэмтэл саатлыг илрүүлэн  дүн шинжилгээ хийж засах аргачлалыг тогтооно. 21
66 MNS 5316-3 : 2003 EWSD станцын ачааллын хэмжилт, ажиглалт ба дүн шинжилгээ Traffic measurements, observations and analyzing of the  exchange EWSD Энэхүү стандарт нь EWSD маркийн тоон телефон станцуудын ачааллын хэмжилтийг дагуу хийх болон  хэмжилтийн дүнд анализ хийх аргачлалыг тодорхойлно. 50
67 MNS 5316-4 : 2003 EWSD тоон станцын урьдчилсан хэмжилт Preventive maintenance of the exchange EWSD Энэхүү  стандарт нь EWSD тоон станцын урьдчилсан хэмжилт хийх арга зүйгээр хангана. 22
68 MNS 5317 : 2003 Оптик шугамын төгсгөлийн төхөөрөмж, ашиглалт үйлчилгээний хэмжилт, суурилуулалтад тавих ерөнхий шаардлага General requirements to optic line terminal equipment, and to operation maintenance measurement and installation Энэхүү стандарт нь оптик шугамын төгсгөлийн төхөөрөмж болон ашиглалт үйлчилгээний хэмжилт, суурилуулалтад тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооно. 6
69 MNS 5318 : 2003 Нийтийн хэрэглээний автомат телефон станцын төрөл ангилал,  техникийн үзүүлэлтүүд Types and Technical Specification of Automatic Switching Functions of Exchanges (PSTN) Энэ стандарт нь дараах төрлийн холболтын системд хамаарч тэдгээрт тавих техникийн болон ашиглалт, үйлчилгээний шаардлагуудыг тогтооно. ҮҮүнд:

– Үндэсний сүлжээ дэх хот, хот хоорондын ба транзит тоон автомат телефон станц (Local/transit switching exchanges in national network)

– Хот, хот хоорондын тоон автомат телефон станц (Local exchange)

– Алсын холболтын дэд автомат телефон станц (Remote subscriber unit-RSU)

– Концентратор (Exchange concentrator)

– Бага оврын тоон АТС (Small digital exchange-SDE)

23
70 MNS 5360 : 2004 Тоон болон аналог дамжуулах байгууламжийн харилцан зохицоо, интерфейсийн техникийн үзүүлэлт, үндсэн шаардлагууд Comparability of analog and digital transmission system, interface and its technical specification Харилцаа холбооны сүлжээ болон ирээдүйд ашиглагдаж болох нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээний үйл ажиллагааг бүрэн дэмжих техникийн үзүүлэлттэй тоон дамжууллын нягтруулах төхөөрөмж, түүний интерфэйс, аналог ба тоон байгууламжийн зохицол, тэдгээрт тавих техникийн ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

Дараах төрлийн дамжуулах байгууламжид хамаарна. Yүнд:

– Цахилгаан холбооны хот, хот хооронд сүлжээ болон өндөр хурдны мэдээлэл дамжуулахад ашиглах анхдагч, хоёрдогч, гуравдагч, дөрөвдөгч эрэмбийн тоон дамжууллын нягтруулгын төхөөрөмж;

– Аналог тоон хувиргуур агуулсан дамжууллын болон нягтруулгын тоног төхөөрөмж, түүний интерфэйс;

Байгууллага, компанийн мэдээллийн сүлжээний тоон дамжууллын төхөөрөмжүүд;

11
71 MNS 5361 : 2004 PDH, SDH тоон дамжуулах төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтүүд ба хэмжилт Теchnical parameters and measurement of transmission equipment PDH and SDH Энэхүү стандарт нь улс, хот хооронд болон хотын доторхи цахилгаан холбооны үндсэн сүлжээний тоон дамжуулах системийн техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд болон хэмжилтийн үзүүлэлтүүдийг тогтооно.

Шилэн кабель болон тоон радио релейний шугам ашиглан улс, хот хооронд, хотын дотор телефон холбоо, үүрэн телефон,  факс, өгөгдөл, интернетийн үйлчилгээ явуулж буй системд хамаарч, тэдгээрийг өөрчлөх  болон  өргөтгөхөд мөрдөнө.

19
72 MNS 5362 : 2004 Дамжуулах системийн удирдлага хяналтын сүлжээ Telecomminication Management Network of transmission system Монгол улсын хэмжээнд дамжуулах сүлжээний төхөөөрөмжийн үндсэн үзүүүлэлтийг программ  хангамжийн тусламжтайгаар алсаас удирдах, хянах, хэмжилт шалгалт хийх аргуудыг тогтооно. 10
73 MNS 5363 : 2004 Радио долгионы цахилгаан оронгийн хүчлэгийн хэмжилт Electrical field-strength measurement of radiowave Радиодолгионы цахилгаан оронгийн хүчлэгийн хэмжилт хийх хэмжих хэрэгсэлд тавих шаардлага болон бодит орчинд хэмжилт хийх аргачлалыг тогтооно. 5
74 MNS 5380-1: 2004 Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 1-р хэсэг. Шуудангийн тэмдэг Postal applications. Part1: Postal stamp Дотоодын болон улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээнд ашиглах тэмдэгийн төрөл, хэлбэр, хэмжээ, зориулалт, онцлог түүнд тавих шаардлагыг тогтооно. 4
75 MNS 5380-2: 2004 Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 2-р хэсэг. Шуудангийн маягт Postal applications. Part2: Postal forms Монгол улсын Шуудангийн тухай хуулийн хүрээнд шуудангаар үйлчлэгчийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх анхан шатны бүртгэлийн маягтын төрөл, хэлбэр хэмжээ, зориулалт, онцлог болон түүнд тавих шаардлагыг тогтооно. 10
76 MNS 5380-3: 2004 Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 3-р хэсэг. Богцны битүүмжлэл Postal applications. Part3: The closing of postal bag Дотоодын болон улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээнд ашиглагдах богцны битүүмжлэл, түүнд тавих шаардлагыг тогтооно. 2
77 MNS 5381-1: 2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 1-р хэсэг. Илгээмжийн хаяг Domestic postal service. Part1: Addressing of items Энэхүү стандартыг Монгол улсын Шуудангийн тухай хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа хуулийн этгээд болон шуудангаар үйлчлүүлэгч албан газар, аж ахуйн нэгж, иргэд дотоод шуудангаар явуулах илгээмжийн хаяг бичихэд мөрдөнө. 6
78 MNS MNS 5381-2: 2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 2-р хэсэг. Энгийн ба баталгаатай битүүмжилсэн захидал, ил захидал, боодол Domestic postal service. Part2: Ordinary and registered letter, postcard and packet Энэхүү стандартыг Монгол улсын Шуудангийн тухай хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа хуулийн этгээд болох шуудангаар үйлчлэгч нар мөрдөнө. 20
79 MNS 5381-3: 2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 3-р хэсэг. Үнэ зарласан бичиг захидал, боодол Domestic postal service. Part3: Value declared letter and packet Энэхүү стандартыг Монгол улсын Шуудангийн тухай хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа хуулийн этгээд болох шуудангаар үйлчлэгч нар мөрдөнө. 11
80 MNS 5381-4: 2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 4-р хэсэг. Илгээлт Domestic postal service. Part4: Parcel Энэхүү стандартыг Монгол улсын Шуудангийн тухай хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа хуулийн этгээд болох шуудангаар үйлчлэгч нар мөрдөнө. 14
81 MNS 5381-5: 2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 5-р хэсэг. Тусгай хэрэглээний шуудан Domestic postal service. Part5: Special purpose post Энэхүү стандартыг Монгол улсын Шуудангийн тухай хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа хуулийн этгээд болох шуудангаар үйлчлэгч нар мөрдөнө. 4
82 MNS 5381-6: 2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 6-р хэсэг. Оногдуулсан төлбөртэй шуудангийн илгээмж Domestic postal service. Part6: Cash-on-delivery postal items Энэхүү стандартыг Монгол улсын Шуудангийн тухай хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа хуулийн этгээд болох шуудангаар үйлчлэгч нар мөрдөнө. 3
83 MNS 5382-1: 2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 1-р хэсэг. Буухиа шуудан International postal service. Part1: Express mail service Монгол улсын Шуудангийн тухай хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэгч, үйлчлэгчдийн улс хооронд явуулах буухиа шуудангийн үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тавих шаардлагыг тогтооно. 5
84 MNS 5382-2: 2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 2-р хэсэг. Бичиг захидал International postal service. Part2: Letter post Монгол улсын Шуудангийн тухай хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэгч, үйлчлэгчдийн улс хооронд явуулах бичиг захидлыг дамжуулах үйлдвэрлэлд тавих шаардлагыг тогтооно. 7
85 MNS 5382-3: 2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 3-р хэсэг. Илгээлт International postal service. Part3: Parcel post Монгол улсын Шуудангийн тухай хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэгч, үйлчлэгчдийн улс хооронд явуулах шуудангийн илгээлт, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тавих шаардлагыг тогтооно. 5
86 MNS 5382-4: 2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 4-р хэсэг. Боодол International postal service. Part4: Packet Монгол улсын Шуудангийн тухай хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэгч, үйлчлэгчдийн улс хоорондын шуудангийн боодолд тавих шаардлагыг тогтооно. 6
87 MNS 5382-5: 2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 5-р хэсэг. “M” богц International postal service. Part5: М sacs Монгол улсын Шуудангийн тухай хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэгч, үйлчлэгчдийн улс хооронд явуулах M богцонд тавих шаардлагыг энэхүү стандартаар тогтооно. 4
88 MNS 5382-6:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 6-р хэсэг. Богц International postal service. Part6: 3
89 MNS 5382-7:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 7-р хэсэг. Үнэ зарласан бичиг, захидал ба боодол International postal service. Part7: Value declared letter and packet Монгол улсын Шуудангийн тухай хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэгч, үйлчлэгчдийн улс хооронд явуулах үнэ зарласан бичиг захидал, боодолд тавих шаардлагыг энэхүү стандартаар тогтооно. 4
90 MNS 5382-8:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 8-р хэсэг. Үнэ зарласан илгээлт International postal service. Part8: Value declared parcel Монгол улсын Шуудангийн тухай хуулийн дагуу шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэгч, үйлчлэгчдийн улс хооронд явуулах үнэ зарласан илгээлт, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тавих шаардлагыг энэхүү стандартаар тогтооно. 6
91 MNS ISO 780:2004 Баглаа боодол эд зүйлсийг зөөвөрлөхөд тавих зурган тэмдэглэгээ Packaging-Pictorial marking for handling goods Энэхүү олон улсын стандарт нь зөөвөрлөлтийн зааврын дагуу тээвэрлэлтийн баглаа боодлыг хүргэх зорилгоор тавих тэмдэглэгээг тогтооно. 6
92 MNS 5383:2004 Цахилгаан холбооны сүлжээний харилцан холболтын техникийн нөхцөл Тechnical requirements for interconnection of telecommunication network Цахилгаан холбооны сүлжээ бүхий үйлчлэгчдийн сүлжээ хоорондын харилцан холболтын техникийн нөхцөл, шаардлагыг тогтооно. Цахилгаан холбооны сүлжээ хооронд харилцан холболтын гэрээ байгуулагч бүх үйлчлэгчид мөрдөнө. 11
93 MNS ITU-T R Q.9:2004 Цахилгаан холбоо – Тайлбар толь. Холболтын ба дохиолол Telecommunication-Vocabulary. Switching and Signalling terms Цахилгаан холбооны салбарт ашиглагдаж байгаа техник, технологийн нэр томъёог тогтооно. 105
94 MNS ITU-T R G.701:2004 Цахилгаан холбоо – Тайлбар толь. Тоон дамжуулал, нягтруулга ба импульс кодын модуляци Telecommunication-Vocabulary. Digital transmission, multiplexing and pulse code modulation Цахилгаан холбооны салбарт ашиглагдаж байгаа техник, технологийн нэр томъёог тогтооно. 45
95 MNS ITU-T R I.112:2004 Цахилгаан холбоо – Тайлбар толь. Нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээ Telecommunication-Vocabulary. Integrated Services Digital Network Цахилгаан холбооны салбарт ашиглагдаж байгаа техник, технологийн нэр томъёог тогтооно. 20
96 MNS ITU-T R I.113:2004 Цахилгаан холбоо – Тайлбар толь.Өргөн зурвасын нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээ Telecommunication-Vocabulary. Broadband Integrated Services Digital Network Цахилгаан холбооны салбарт ашиглагдаж байгаа техник, технологийн нэр томъёог тогтооно. 25
97 MNS ITU-T R E.600: 2004 Цахилгаан холбоо – Тайлбар толь. Ачаалал Telecommunication-Vocabulary. Traffic engineering Цахилгаан холбооны салбарт ашиглагдаж байгаа техник, технологийн нэр томъёог тогтооно. 20
98 MNS ITU-T R G.601:2004 Цахилгаан холбоо – Тайлбар толь. Кабель Telecommunication-Vocabulary. Cables Цахилгаан холбооны салбарт ашиглагдаж байгаа техник, технологийн нэр томъёог тогтооно. 9
99 MNS ITU-R R 573-3:2004 Радио холбоо – Тайлбар толь Radiocommunication-Vocabulary Радио холбооны салбарт ашиглагдаж байгаа техник, технологийн нэр томъёог тогтооно. 54
100 MNS 5397:2004 Олон сувгийг олон цэгт түгээх системийн техникийн шаардлага ТВ-ийн олон сувгийг олон цэгт түгээх системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжинд тавих техникийн шаардлага, давтамжийн хуваарилалт, хэрэглэгчийн төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтүүдийг тогтооно. MVDS, LMDS, MMDS 6
101 MNS 5398:2004 Өгөгдлийн утасгүй дотоод сүлжээний техникийн шаардлага Wireless local area network technical specifications Барилгын доторх өгөгдлийн /компьютерийн/ утасгүй дотоод сүлжээний бүтэц зохион байгуулалт, ашиглах цахилгаан соронзон долгионы давтамжийн хувиарлалт, мэдээлэл дамжуулах хурд, тоног төхөөрөмжийн техникийн шаардлагыг тогтооно. 8
102 MNS 5467:2005 Шууд харалтын радио систем зохион байгуулах аргачлал, үндсэн үзүүлэлт Performance objectives and calculation methods required for the design of line-of-sight radio systems Стандартын зорилго нь шууд харалтын газрын радио системийг зохион байгуулах тооцооны нэгдсэн аргачлалаар хангах, техникийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тогтооход оршино. Энэ стандарт нь 150МГц- 40ГГц-ийн цараанд Монгол Улсад ашиглагдаж байгаа болон шинээр байгуулах цэгээс цэгт дамжуулалтай газрын шууд харалтын радио системд хамаарч, түүнийг зохион байгуулах тооцооны аргачлал, техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд, радио трассын унтралтыг тогтооно. 20
103 MNS 5468:2005 Телефон сүлжээний техникийн бүртгэл. Ерөнхий шаардлага Кабель шугамын байгууламжийг дугаарлах, техникийн бүртгэл хийх зарчмыг тогтооно. Телефон сүлжээнд холбооны ажил үйлчилгээ эрхлэгч байгууллага болон кабель шугамын угсралт хийх эрх бүхий а.а.н мөрдөнө.
104 MNS 5469:2005 Газрын VSAT станц. Ерөнхий шаардлага General requirements for earth station VSAT Сансарын холбооны VSAT систем ашиглан С (), Ku зурваст олон улсын болон орон нутгийн телефон холбоо, өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ явуулахад энэхүү стандартыг мөрдөнө. Энэ стандарт нь С (VC1, VC2, VC3, VC4, VCx гэсэн 5 ангилал) зурвас болон Ku (VK1, VK2, VK3, VK4, VK5, VKx) зурваст ажиллах газрын VSAT станцад тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооно. 9
105 MNS 5470:2005 STM-1 ба STM-4 (…STM-N) дамжуулах байгууламж. Ерөнхий шаардлага ба хэмжилт Шилэн кабель болон тоон радио релейний шугам ашиглан улс хооронд, хот хооронд, хотын доторх мэдээлэл, ХХ-ны бүх төрлийн үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагууд гадна сүлжээг өөрчлөх, өргөтгөх, шинээр байгуулахад мөрдөнө. 17
106 MNS 5471:2005 Барилгын дотор холбоо, дохиоллын сувагчлал, кабелийн угсралт Барилгын зурагт холбоо, мэдээллийн кабель шугам, тэдгээрийн тоног төхөөрөмжүүдийг тэмдэглэхэд гарын авлага болгох, мэдээлэл холбоо, дохиоллын угсралтын ажил гүйцэтгэдэг хувь хүн байгууллагуудад холбоо, дохиоллын зураг уншихад ашиглах боломжтой болно.
107 MNS 5472-1: 2005 Улс хоорондын NEAX-61E станц. 1-р хэсэг. Өгөгдлийн зохицуулалт Улс хоорондын NEAX-61E телефон станцын өгөгдлийн сангийн өөрчлөлт хийх аргачлалыг тодорхойлоно. NEAX-61E станцын инженерүүд мөрдөнө.
108 MNS 5472-2: 2005 Улс хоорондын NEAX-61E станц. 2-р хэсэг. Ачааллын хэмжилт NEAX-61E телефон станцын ачааллын хэмжилтийг хийх, хэмжилтийн үр дүнд дүгнэлт хийх аргачлалыг тогтооно.
109 MNS 5472-3: 2005 Улс хоорондын NEAX-61E станц. 3-р хэсэг. Урьдчилсан хэмжилт Сүлжээ хоорондыг найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор улс хоорондын NEAX-61E станцад урьдчилсан хэмжилт хийх аргачлалтыг тогтооно.
110 MNS 5472-4: 2005 Улс хоорондын NEAX-61E станц. 4-р хэсэг. Гэмтлийн оношлогоо ба засвар NEAX-61E телефон станцад гарч болзошгүй гэмтэл саатлыг богино хугацаанд илрүүлж оношлох, засварлах аргачлалыг тодорхойлоно.
111 MNS 5473: 2005 Радио телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээний тооцооны арга Method of calculation of radio and TV broadcasting network Хэт богино ба ультра хэт богино долгионы (VHF/UHF) цараанд 30МГц-ээс 1000МГц хүртэл давтамжийн зурваст радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээг зохион байгуулахад долгион тархалтын ил харагдах зайд тооцоолох аргачлалаар хангахад энэхүү стандартын зорилго оршино. 15
112 MNS 5474: 2005 Радио мэдээллийн чанарыг сонсголоор үнэлэх арга Ear method of evulation for quality of radio information Энэхүү стандартыг радио өргөн нэвтрүүлгийн чанарын хяналт тавихад болон харилцааны радио станц ашиглан телефон, телеграфын төрлөөр харилцах үед радио мэдээлэл дамжуулалтын чанарыг SINPO, SINPOFEMO арга ашиглан сонсголоор үнэлэхэд ашиглана. Энэ стандарт нь дараах хүрээнд хамаарна. Үүнд:

1. Тусгай мэргэшил бүхий операторууд зориулалтын хүлээн авах төхөөрөмж ашиглан хяналт хийх

2.  Радио долгионы хяналтын станцад радио өргөн нэвтрүүлэг, радиотелефон, радиотелеграфын дохионы чанарыг сонсголоор үнэлж дүгнэх

3. Радио сонирхогч операторууд нь радио станцын хүлээн авагчийг ашиглан радио дохионы чанарыг сонсголоор үнэлж, дүгнэх

3
113 MNS 5475: 2005 Хэт богино ба ультра хэт богино долгионы /VHF/UHF/ газрын сүлжээний телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн дохио/шуугианы харьцаа ба цахилгаан оронгийн хүчлэгийн зөвшөөрөл хэмжээ Correlation signal/noise and minimum field strengths for digital and analogue terrestrial television services in the VHF/UHF bands 1. ТВ-ийн сүлжээний сувгийн төлөвлөлтөнд ашиглах цахилгаан оронгийн хүчлэгийн зөвшөөрөх хэмжээ, VHF/UHF царааны газрын аналоги ба тоон ТВ-ийн өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээний төлөвлөлтийн шалгуур дохио/шуугианы хамгаалах харьцааг тогтоох, улсын хэмжээнд төлөвлөлтийг явуулах, харилцан нөлөөллөөс хамгаалах, тухайн газар оронд хэрэглэгчийн хүлээн авагчийн оролтонд байх ёстой цахилгаан оронгийн хүчлэгийг тооцоолох, чанарын шаардлагыг хангах аргачлалаар хангахад зорилгл нь оршино.

2. Энэхүү стандартыг ТВ-ийн үйлчилгээ үзүүлэгч хуулийн этгээд болон радио долгионы зохицуулалт, хяналтын хүрээнд ашиглах ба аналоги ТВ-ийн өргөн нэвтрүүлгийн PAL D/K стандарт, тоон ТВ-ийн өргөн нэвтрүүлгийн DVB-T стандартын сүлжээг зохион байгуулах, хяналт тавихад мөрдөнө.

8
114 MNS 5476: 2005 Давтамжийн модуляцтай радио өргөн нэвтрүүлгийн цахилгаан орны хүчлэгийн хамгаалах харьцаа, зөвшөөрөх хэмжээ Radio frequency protection ratio and minimum level of electrical field required for radio broadcasting FM service 1.Энэхүү стандарт нь хэт богино долгионы давтамжийн модуляцтай радио өргөн нэвтрүүлгийн цахилгаан оронгийн хүчлэгийн хамгаалах харьцаа, зөвшөөрөх хэмжээг тогтооно. Энэ стандартыг радио өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээний төлөвлөлт, зохицуулалт ба нэвтрүүлгийн чанарын хяналтын хүрээнд мөрдөнө. 5
115 MNS 5477: 2005 Давтамжийн модуляцтай радио өргөн нэвтрүүлгийн цацаргалтын давтамжийн хамгийн их хазайлтыг хэмжих аргууд Method of measurement for maximum frequency deviation of FM broadcast emissions 1. Хэт богино долгионы давтамжийн модуляцтай /FM/ радио өргөн нэвтрүүлгийн цацаргалтын зохих түвшинг хангахын тулд цацаргалтын давтамжийн хазайлтыг хэмжих аргачлалаар хангахад оршино.

2.Хэт богино долгионы (87,5-108) МГц-ийн давтамжийн зурваст хуваарилагдсан давтамжийн модуляцтай /FM/ радио өргөн нэвтрүүлэх станцуудад мөрдөнө.

7
116 MNS 5532:2005 Барилгын зураг. Холбоо мэдээлэл дохиоллын кабель шугам ба тоног төхөөрөмжийн тэмдэглэгээ Construction drawing. Presentation of information, communication and signalling cables and devices 1.Барилгын зурагт холбоо, мэдээллийн кабель шугам, тэдгээрийн тоног төхөөрөмжүүдийг тэмдэглэхэд гарын авлага болгох, мэдээлэл холбоо, дохиоллын угсралтын ажил гүйцэтгэдэг хувь хүн, байгууллагуудад холбоо, дохиоллын зураг уншихад ашиглах боломжтой.

2. Барилгын холбоо, дохиоллын ажлын зураг боловсруулж гаргадаг а.а.н гүйцэтгэгч байгууллагууд энэхүү стандартыг дагаж мөрдөнө.

9
117 MNS 5533:2005 Нийтийн хэрэглэгээний утастай болон утасгүй төгсгөлийн төхөөрөмжинд тавих техникийн ерөнхий шаардлага General technical requirements to the wire-line and wireless public terminals Утастай болон утасгүй нийтийн хэрэглэгээний төгсгөлийн төхөөрөмжинд тавих техникийн ерөнхий шаардлагууд, автомат телефон станцтай харилцан холбогдож ажиллах үед шаардагдах техникийн шаардлагуудыг тодорхойлоход оршино.
118 MNS 5534:2005 Нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээ. Техникийн ерөнхий шаардлага Integrated service digital network. General technical requirements Телефон шугам ашиглан хоорондоо сүлжээнд холбогдох, ярих, харах,144кбит/с хурдаар хөдөлгөөнт дүрс харилцан дамжуулах, өгөгдөл солилцох, интернэтэд холбогдох зэрэг нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээний хэрэглэгчийн үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд тавих үндсэн шаардлагуудыг тогтооно. 8
119 MNS 5535:2005 Хамгаалалтгүй тэгш хэмт, 5 ба 5Е ангиллын кабелийн техникийн үндсэн шаардлагууд General Technical Requirements for Unshielded Twisted Pair cable standard category 5 and 5e Мэдээлэл холбооны технологийн өгөгдлийн сүлжээнд ашиглагдаж буй хамгаалалтгүй тэгш хэмт, 5 ба 5Е ангиллын кабельд тавих техникийн шаардлагуудыг тодорхойлох ба дараах хүрээнд хамаарна. Үүнд:

–       Компьютерээс зангилаа болон сэлгэгчийн хоорондох холболтод зориулагдсан шууд холболттой кабель;

–       Компьютерийг компьютерт , сэлгэгчийг сэлгэгчид, зангилааг зангилаанд , компьютерийг ADSL модемд гэх мэт сүлжээний төхөөрөмжийн ижил төрлийн үүрүүдийг холбоход ашигладаг солбисон холболттой кабель;

–       Компьютерийг төхөөрөмжийн консол (console) үүртэй холбон тэдгээрийн тохиргоог хийхэд зориулагдсан эргэсэн (rollover) холболттой кабель;

5
120 MNS 5536:2005 Мэдээллийн сүлжээний зангилаа болон сэлгэгчийн техникийн үндсэн шаардлага General technical requirements for hub and switch of Information network Зангилаа болон сэлгэгчийн хэрэглээ, холболотын аргууд, тэдгээрт тавих техникийн шаардлагуудыг тогтоох ба дараах хүрээнд хамаарна. Үүнд:

–       Од топологитой дотоод сүлжээний компьютерүүдийг зангилаа болон сэлгэгчид холбох;

–        Од топологитой дотоод сүлжээг өргөтгөх буюу зангилаа болон сэлгэгчийг зангилаа болон сэлгэгчид холбох;

–       Зангилаа болон сэлгэгчийн техникийн үзүүлэлтийг тодорхойлох

5
121 MNS 5591-1: 2006 Радиогийн студид тавих үндсэн шаардлага Radio studio. Part 1. Main requirements Радио студид тавих үндсэн шаардлагуудыг тогтоох ба Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт радио нэвтрүүлэг бэлтгэх, бичих, боловсруулах, дамжуулах үйл ажиллагаа явуулж буй студид мөрдөнө. 8
122 MNS 5592-1: 2006 Телевизийн студид тавих үндсэн шаардлага Television studio. Part 1. Main requirements Телевизийн студид тавих үндсэн шаардлагуудыг тогтоох ба Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэх, бичих, боловсруулах, дамжуулах үйл ажиллагаа явуулж буй телестудид мөрдөнө. 10
123 MNS 5593: 2006 DWDM дамжуулах байгууламжийн ерөнхий шаардлага, хэмжилт General requirements and measurement of DWDM transmission system Шилэн кабелийн дамжуулах системийг ашиглан улс хооронд, олон улсын транзит ачаалал ба хот хооронд, хотын доторх мэдээлэл холбооны бүх төрлийн үйлчилгээ явуулж буй байгууллагууд сүлжээг өөрчлөн болон шинээр байгуулахад энэ стандартыг мөрдөнө. 14
124 MNS 5594:2006 Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн  хүний биед үзүүлэх нөлөөний хязгаарлалтын түвшин Safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields Радио тоног төхөөрөмжийн цахилгаан соронзон оронгийн үүсгэх нөлөөллийг тодорхойлж, хүнийбиед хортой нөлөөллийг багасгах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхэд оршино.

3кГц-300ГГц хүртэл давтамжийн зурваст ажиллах радио тоног төхөөрөмжөөс үүсэх цахилгаан соронзон оронгийн энергийн зөвшөөрөх хамгийн их утгуудыг тогтоож, хэмжилт хийх арга зүйгээр хангана.

7
125 MNS 5595:2006 Дүрс шахах  MPEG-2 арга MPEG-2 standard. Main requirements Холбооны сувгаар дүрсийг дамжуулах зорилгоор дүрсийн илүүдлийг шахаж хурдыг бууруулах MPEG-2 арга, түүний онцлог, бүтэц, үзүүлэлтүүдийг тогтооно.

Энэхүү стандартыг тоон телевизийн лохиог коаксиаль кабель, тоон радио релейний шугам, хиймэл дагуул, оптик кабель зэрэг холбооны суваг, сүлжээгээр дамжуулах болон төрөл бүрийн орчинд хадгалах нөхцөлд мөрдөнө.

8
126 MNS 5596:2006 Цахилгаан холбооны сүлжээнд ажиллахад тавих аюулгүй ажиллагааны шаардлага Saferty requirements of telecommunications network Цахилгаан холбооны сүлжээ болон түүнд ажиллагсдын аюулгүй ажиллагсдын аюулгүй ажиллагааг хангахад оршино.

Цахилгаан холбооны сүлжээний байгууламжийг шинээр байгуулах, ашиглалтын үед тавих техникийн аюулгүй ажилагааны ерөнхий шаардлагыг тогтоох ба цахилгаан холбооны сүлжээ болон байгууламжийг шинээр байгуулах, ашиглалт үйлчилгээ эрхэлж байгаа үйлчлэгч, тэдгээрийн инженер техникийн ажилтнууд энэ стандартыг мөрдөнө.

10
127 MNS 5635: 2006 Цахилгаан холбооны сүлжээний дугаарлалтын формат, түүнд тавих ерөнхий шаардлага
128 MNS 5736 : 2007 Мэдээллийн технологийн инженерийн ур чадвар.

Мэдээллийн технологийн нийтлэг мэдлэг

129 MNS 5737 : 2007 Мэдээллийн технологийн инженерийн ур чадвар.

Мэдээллийн технологийн суурь инженер

130 MNS 5739 : 2007 Утасгүй холбооны олон цэгийн хүртэмжтэй кодын нягтруулгатай 450 МГц сүлжээний дэд станц болон суурин төгсгөлийн төхөөрөмж.  Техникийн ерөнхий шаардлага
131 MNS 5740 : 2007 Тоон технологитой мэдээлэл холбооны тоног төхөөрөмжийн цахилгаан тэжээл. Техникийн ерөнхий шаардлага
132 MNS 5741 : 2007 Утасгүй, өргөн зурвасын системийн (WiMAX) радио сүлжээ. Техникийн ерөнхий шаардлага
133 MNS ISO/IEC 17799 : 2007 Мэдээллийн аюулгүй байдал – Аюулгүй байдлын аргачлал – Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын үйл ажиллагааны дүрэм
134 MNS 5761 : 2007 Интерактив кабелийн телевизийн сүлжээний төхөөрөмж. Техникийн шаардлага
135 MNS 5762 : 2007 Цамхагт суурилуулсан антен фидерийн байгууламж. Аюулгүй ажиллагааны шаардлага
136 MNS 5774 : 2007 Газарзүйн мэдээлэл – Мета өгөгдөл
137 MNS ISO 17933 : 2008 ЦББС – Цахим баримт бичгийн солилцоо
138 MNS 5843 : 2008 Хамгаалалтын дохиоллын тоног төхөөрөмжийн техникийн үндсэн үзүүлэлт. Угсралт суурилуулалт,  үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага
139 MNS 5844 : 2008 Тоон телевизийн хувиргагч. Техникийн шаардлага
140 MNS 5880 : 2008 Шуудангийн нэгдсэн кодын формат. Ерөнхий шаардлага
141 MNS 5881 : 2008 Мэдээлэл,  харилцаа холбооны үйлчилгээний  ажилтанд тавих шаардлага
142 MNS 5882 : 2008 Мэдээлэл,  харилцаа холбооны үйлчилгээний  ажлын  байранд тавих шаардлага
143 MNS 5883 : 2008 Тоон софтсвич. Tехникийн шаардлага
144 MNS 5884 : 2008 Холбооны цамхаг байгуулахад тавих ерөнхий шаардлага
145 MNS ISO/IEC

20000-1:2008

Мэдээллийн технологи – Үйлчилгээний удирдлага.

1-р хэсэг: Шаардлага

146 MNS ISO/IEC

20000-2:2008

Мэдээллийн технологи – Үйлчилгээний удирдлага.

2-р хэсэг: Хэрэглээний дүрэм

147 MNS-5552:2005 Стандарт мөрдүүлэх тухай 1
Сэтгэгдэл үлдээх