МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ШУУДАН, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТЫН 2015 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2015.03.06

Д/д Сургалтын төрөл, хэлбэр, чиглэл Хамрагдах хүний тоо Хугацаа Шалгуур үзүүлэлт Санхүүжилтийн эх үүсвэр
1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийг хэрэгжүүлэх үндсэн мэдлэг олгох  сургалт / А-3 /  

 Хүний тоо хязгаарлахгүй

2015 оны 09 –р сард Харъяа болон салбарын байгууллага болон агентлагийн мэргэжилтнүүд Байгууллагын зардлаар
2. Шинээр болон нэмэлт өөрчлөлт орсон хуулийн талаар танилцуулах Хүний тоо хязгаарлахгүй Тухай бүр нь  

Агентлагийн мэргэжилтнүүд

Байгууллагын зардлаар
3 Олон Улсын цахилгаан холбооны болон шуудангийн байгууллага, Ази, номхон далайн бүсийн цахилгаан холбоо болон шуудангийн байгууллага зэрэг гишүүн байгууллагын шугамаар зохион байгуулагдах  хурал, семинар, сургалтанд хамрагдах  

 

Хүний тоо хязгаарлахгүй

 

 

2015 ондоо

 

 

Агентлагийн  болон салбарын байгууллагын мэргэжилтнүүд

 

 

Зохион байгуулах  талын болон байгууллагын зардлаар

4 Байгууллагын дотоод мэдээллийн цагийг зохион байгуулах Хүний тоо хязгаарлахгүй 7 хоногт нэг удаа  /Баасан гарагт / Агентлагийн мэргэжилтнүүд Байгууллагын зардлаар
5 Ази-Номхон далайн Сансрын холбооны байгууллагын шугамаар тэтгэлэгт сургалтанд хамрагдах / магистр, доктор/  

7 хүн

 

2015. 09-р сар

Агентлагийн болон салбар, харъяа газрын мэргэжилтнүүд Тэтгэлгээр
6 БНСУ-ын Койка байгууллагын шугамаар урт хугацааны сургалтанд хамрагдах  

1-3 хүн

 

2015. 06-р сар

Агентлагийн мэргэжилтнүүд Койка –гийн зардлаар
7. Гамшгаас хамгаалах мэдээлэл харилцаа холбооны улсын албаны  төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах талаар сургалт дадлага зохион байгуулах .  

 

 

1000-2000 хүн

 

 

 

2015.04-р сар

Агентлаг болон  МХХ-ны салбарын болон харъяа байгууллагын албан хаагчид Зохион байгуулалтын зарчмаар
8. Зөв амьдрах хэв маягийг хэвшүүлэх, ёс зүйг төлөвшүүлэх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зэрэг чиглэлээр сургалт зохион байгуулах  

 

50-60 хүн

 

 

2015. 03 –р сар

Агентлагийн удирдлага, дарга, мэргэжилтнүүд Байгууллагын зардлаар
9. Удирдлагын академид менежерийн сургалтанд хамруулах 2 хүн 2015.05-р сар Агентлагийн мэргэжилтнүүд Төсвийн зардлаар

Танилцсан:

ТЗУХАГ-ын дарга                                              Б.Алтансүх

Боловсруулсан:

ТЗУХАГ-ын ахлах мэргэжилтэн                  Н.Цэвээндарь

Сэтгэгдэл үлдээх