2013 оны төсвийн төслийг XLS хэлбэрээр татаж авах: