Тус газраас 2015 онд Улсын төсвийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүд байхгүй болно.