Газрын даргын тушаал

Тушаалын нэр Батлагдсан он Дугаар Татах
МТШХХГ-ын зөвлөлийг байгуулах, даргын зөвлөлийн хурлын дэгийг батлах тухай
2012
№22
Шуудан харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлэгчдийн Зөвлөл байгуулах тухай
2012
№32
МТҮП-ийн Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай
2012
№34
Интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн орон тооны бус Зөвлөл байгуулах тухай
2012
№37
Радио давтамж ашиглах журам батлах тухай
2012
№38
Радио давтамжын ашиглалтын нэгдсэн бүртгэл хөтлөх журам батлах тухай
2012
№39
МТШХХГ-ын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
2012
№63
ҮДТ УТҮГ-аас төрийн байгууллагад үйлчилгээ үзүүлэх журам батлах тухай
2012
№83
Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай
2012
№89
МТШХХГ-ын гадаад албан томилолтын журам батлах тухай
2012
№95
Үндэсний радио давтамжийн зурвасын төлөвлөлт
2013
№37
Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт оруулах тухай
2013
№66
Төрийн байгууллагуудын мэдээллийн санг шилжүүлэн төвлөрүүлэх журам
2013
№92
Орон тооны бус зөвлөл батлах тухай
2013
№100
БНҮҮС-ийн дүрэм шинэчлэн батлах тухай
2013
№107
БНҮҮС-ийн орон тооны бус хяналтын зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай
2013
№109
МТҮП-ийн дүрмийг батлах тухай
2013
№116
Гамшгаас хамгаалах мэдээлэл, харилцаа холбооны улсын албаны тухай
2013
№130
Ёсзүйн хороо байгуулах тухай
2013
№142
Хүний эрхийг хангах үндэсний хорооны салбар хорооны дүрэм батлах тухай
2013
№159
МТШХХГ-ын Ёсзүйн хорооны ажиллах журам
2013
№194
Гамшгаас хамгаалах мэдээлэл, харилцаа холбооны улсын албаны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
2013
№239
МТШХХГ-ын Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт оруулах тухай
2013
№240
Мэдээлэл, холбооны технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох зөвлөлийн дүрэм
2013
№243
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№13
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№14
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№15
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№16
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№21
Хөтөлбөр батлах тухай
2014
№25
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№28
Төлөвлөгөө, жагсаалт батлах тухай
2014
№47
Шагналын журам,тэмдгийн загвар батлах тухай
2014
№49
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№68
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№72
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№73
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№77
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№82
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№84
Зохион байгуулах хороо байгуулах тухай
2014
№90
Гадны иргэдийг нэвтрүүлэх журам батлах тухай
2014
№108
Бэлгэдлийн загвар,тодорхойлолт, хэрэглэх заавар батлах тухай
2014
№110
Ажлын цаг ашиглалтанд хяналт тавих журам батлах тухай
2014
№111
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№117
Журам батлах тухай
2014
№122
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№123
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№127
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№128
Удирдах зөвлөл бүрэлдхүүн
2014
№137
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№154
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№155
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2015
№100
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2015
№108
Салбарын 95 жилийн ойн арга хэмжээг тэмдэглэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
2015
№114
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2015
№115
Төсөв боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
2015
№117
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2015
№118
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2015
№125
Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
2015
170
Албан тушаалын цалинг бууруулах тухай
2015
3
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
2015
201
Цалин бууруулах тухай
2015
212
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
2015
214
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
2015
216
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
2015
230
Сэтгэгдэл үлдээх