Монгол Улсын хууль

 1. ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
 2. ШУУДАНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 3. РАДИО ДОЛГИОНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
 4. ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 5. ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 6. ИННОВАЦИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 7. ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
 8. ТӨРИЙН НУУЦЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
 9. ПАТЕНТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 10. ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 11. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 12. ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 13. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
 14. ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 15. ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
 16. ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
 17. НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
 18. МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Дүрэм журам

 1. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ 2002.05.29 №107/
 2. УЛС ХООРОНДЫН ШУУДАНГИЙН ИЛГЭЭМЖИЙН ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ЖУРАМ /СЭЗС, ДБС 2004 №109/86/
 3. ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ /ТАЗ 2004.06.15 №18/
 4. ЗӨВЛӨХӨӨС БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ /СС-ын 2007.06.22-ны 176 дугаар тушаал/
 5. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ, ҮР ДҮНГ ХЯНАЖ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОГОХ ЖУРАМ /СС-ын 2007.05.25-ны 145 дугаар тушаал/
 6. БҮХ НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮҮРГИЙН САНГИЙН ДҮРЭМ /ЗГ-ын тогтоол 2009 151 дүгээр тогтоол/
 7. УЛС ХООРОНДЫН ШУУДАНГИЙН ИЛГЭЭМЖИЙГ ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ /ЗГХЭГ-ын дарга, СС 2010.01.28 30/20 дугаар тушаал/
 8. ЭД ХӨРӨНГИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРМЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ /ТӨХ 2012.02.16 №44/
 9. ЭД ХӨРӨНГИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРМЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ /ТӨХ 2012.02.16 №44/
 10. БАРАА НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ /2012.03.29 №81/
 11. МУ-ЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2012-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /УИХ 2012.09.18 №37/
 12. ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТӨЛӨВЛӨХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ /СС 2012.12.13 №264/
 13. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР /СС 2012.09.28 №194/
 14. ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДАВУУ ЭРХИЙН БҮС, БҮХ НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ /ЕС-ын захирамж 2013.01.29 №24/
 15. БҮСЧЛЭЛИЙН КОД БАТЛАХ ТУХАЙ /ЕС-ын захирамж 2013.06.27 №99/
 16. ШУУДАНГИЙН МАРКИЙН СЭДВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ /ЕС-ын захирамж 2013.09.23 №140/
 17. МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС ТӨЛӨХ, ТҮҮНЭЭС ХӨНГӨЛӨХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРАМ /ЗГ 2013.02.16 №54/
 18. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ БОСГО ҮНЭ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /ЗГ 2013.03.02 №68/
 19. БҮХ НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮҮРГИЙН САНД ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ /ЗГ 2013.03.02 №70/
 20. ТӨСВИЙН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСӨВТ ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ /СС 2013.03.29 №73/
 21. ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ АШИГЛАХ ТУХАЙ /ЗГ 2013.06.15 №212/
 22. ГУДАМЖ, ЗАМ, ТАЛБАЙ, ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙГ ХАЯГЖУУЛАХ ЖРАМ /ЗГ 2013.08.02 №280/
 23. МОНГОЛ УЛСЫН ДИПЛОМАТ ПАСПОРТ, БУЦАХ ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ ЖУРАМ /ЗГ 2013 №320/
 24. ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ /ЗГ 2013.09.21 №322/
 25. БЭЛЭН БУС ТОРГУУЛИЙН СИСТЕМИЙН ТҮР ЖУРАМ /ЗГ 2013.11.30 388/
 26. ЦАХИМ ТОГЛООМЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ /ЗГ 2013.12.14 №410/
 27. МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ /ЗГ 2013.12.14 №411/
 28. ЦАХИМ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ /СС 2013.01.11 №07/
 29. ЕРӨНХИЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ /СС 2013.09.25 №213/
 30. ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАР, НӨАТ-ААС ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, СЭЛБЭГ ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /ЗГ 2014.06.14 №191/
 31. ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ, ДООД ЖИШГИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ /ЗГ 2014.10.11 №332/
 32. ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИД НЭГ УДААГИЙН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ /ЗГ 2014.12.30 №405/
 33. ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ /СС 2014.01.10 №5/
 34. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦАХИМ МАШИНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ №23
 35. ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ЖУРАМ /ЗГ-ын 2011 оны 62 дугаар тогтоол/
 36. ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ /ЗГ-ын 1997 оны 253 дугаар тогтоол/
 37. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИД САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛАХ, ЭНЭ ТАЛААР ТӨРИЙН ДЭЭД ШАТНЫ БАЙГУУЛЛАГАД ГОМДОЛ ГАРГАХ ЖУРАМ /ЗГ-ын 1995 оны 97 дугаар тогтоол/
 38. ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ИЛТГЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ /ЗГ-ын 2009 оны 143 дугаар тогтоол/
 39. Шагналын журам тэмдгийн загвар батлах тухай
Сэтгэгдэл үлдээх