1. Сул орон тооны зар
  2. Хүний нөөцийн стратеги
  • Ёс зүйн дүрэм
  1. Сургалт
  2. Маягтууд /татаж авах/