1. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 • 2012 он
 • 2013 он
 • 2014 он
 • 2015 он
  1. Тайлан
 • 2012 он
 • 2013 он
 • 2014 он
 • 2015 он
  • Тусгай зөвшөөрөл
 1. Хяналт шинжилгээ
 • Тухайн жилийн хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөө
 • Хяналт шалгалтын дүгнэлт, зөвлөмж
  1. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
 • Хууль тогтоомж
 • Заавар
 • Шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээлэл
 • Тайлан
  1. Төлбөр хураамж
 • Гадаад харилцаа
 • Олон талт хамтын ажиллагаа
 • Хоёр талт хамтын ажиллагаа
 • Гадаад томилолтын тайлан
Сэтгэгдэл үлдээх