ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАРТ 2018 ОНД  ИРГЭД, АЛБАН ХААГЧИД, БУСАД БАЙГУУЛЛАГААС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

/хагас жилийн байдлаар/

Тус газар нь “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль”, “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” Ерөнхий сайдын 2005 оны 67 дугаар захирамжийн дагуу  иргэдийн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэхтэй холбогдсон  арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна. Иргэд, албан хаагчид, бусад байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч бүртгэн холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлэн шийдвэрлэх арга хэмжээний хүрээнд 2018 оны хагас жилийн байдлаар нийт 30 өргөдөл, гомдол ирснийг хүлээн авч, шийдвэрлэн ажиллалаа.

Ирсэн өргөдөл, гомдлыг ангилж үзвэл:


Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

2018.06

Сэтгэгдэл үлдээх