Хөдөлгөөнт холбооны 5 дахь үеийн технологийг нэвтрүүлэхэд баримтлах бодлогын чиглэл батлагдлаа.

 In Мэдээ мэдээлэл, Фото мэдээ

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын даргын тушаалаар “Монгол Улсад дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийг нэвтрүүлэхэд баримтлах бодлогын чиглэл” боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж,бодлогын чиглэлийг боловсруулсан ба энэхүү бодлогын чиглэлийг тус газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, газрын даргын 2020.04.21-ний өдрийн А/45 дугаар тушаалаар баталлаа.

Энэхүү бодлогын чиглэл нь Монгол Улсад дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны 5 дахь үеийн технологийг нэвтрүүлэхэд баримтлах бодлогын чиглэл юм.

Бодлогын чиглэл татах.