МОНГОЛ УЛСЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ДЭД БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2019-2024 ОН)

 In Мэдээ мэдээлэл, Ярилцлага

 “Монгол Улсын мэдээлэл, холбооны сүлжээ, дэд бүтцийг хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө (2019-2024 он)” баримт бичгийг 2019 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдөр Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын Даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулан батлууллаа.  

МХС ДЭД БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2019-2024